圣鑫管业

نکات کلیدی دستگاه تولید فنجان پلاستیکی در فرایند نصب و استفاده

در طول نصب و استفاده از دستگاه ساخت فنجان پلاستیکی، به منظور اطمینان از اینکه درایو در دمای طبیعی کار می کند، باید به خط اتصال توجه شود تا اطمینان حاصل شود که سیگنال صحیح می تواند برای اطمینان از عملکرد طبیعی سروو متصل شود. از انجا که استفاده از ماشین های مختلف یکسان نیست، برای اطمینان از عملکرد طبیعی سروو، لازم است حالت کنترل سروو را به درستی تنظیم کنید. داده ها را به درستی با توجه به نتایج عملیاتی واقعی جفت کنید، داده های موقعیت الکترونیکی و نسبت دنده را در مورد عملکرد سروو و موتور تنظیم نکنید. برای جلوگیری از مداخله و شوک الکتریکی، اطمینان حاصل کنید که رابط درایو موتور زمین است و درایو و شاسی به درستی متصل شده است. در صورت امکان، سیم محافظ خط سیگنال داده به انتهای رابط مسکن متصل می شود. به منظور جلوگیری از تداخل سیگنال، جلوگیری از تداخل از منابع سیگنال کدگذاری و سیگنال های کنترل، لازم است تا حد ممکن فاصله کافی را حفظ کنید. نکات فوق نکات اصلی هستند که باید در طول نصب و استفاده از اماده سازی پلاستیک مورد توجه قرار گیرد.

25

2019

/

03

< 12 >