فرهنگ شرکتی


自主仿真

فرهنگ شرکتی

رهبر جهانی در ماشین پلاستیک شدن

图片名称

ماموریت شرکت

ارزش تجدید کردن برای مشتریان و واقع کردن رویاها برای کارگران

图片名称

ارزش شرکت

اول مشتری، وفاداری، عدالت، کار تیم و ساختمان برند

图片名称

فلسفه تجاری

مردم توسعه تکنولوژی راهنمایی کردند اول مدیریت هویت و خدمت